MEGA FOAM PLASTİK SANAYİ   |Endüstriyel Polimer Köpük (EVA,PE ve EPDM) Üreticisi
Dil / Language

KVKK & GİZLİLİK POLİTİKASI

KVKK & GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MEGA FOAM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” adı ile anılacaktır) olarak bilgi güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kanun” adı ile anılacaktır) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

MEGA FOAM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir. Tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür:
Merkez : H. Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No: 2056 Şişli/İstanbul/Türkiye
MERSİS No : 06114099971400001
Ticaret Sicil No : 131538-5
İnternet Sitesi : www.megafoam.com.tr

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

2.1 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda var olan ticari ve/veya iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla Şirket tarafından fiziki, elektronik ortamda ve dosyalama yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6 maddesinde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, açık rızanın olması durumunda ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve/veya şikayetlerinin takibinin yapılması,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Şirket iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirlerin sağlanması,
 • Gerekli durumlarda müşterilerimizin kimlik bilgi ve belgelerinin teyit edilebilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlem ve müracaatların yapılabilmesi,
 • Müşterilerimizin, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinin muhafaza edilmesi, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi, müşteri bilgilerinin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, müşteri bilgilerinin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Şirket’in düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin/müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri/müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Eğitim faaliyetleri ile yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2.2 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

VERİ KATEGORİLERİBU KATEGORİDE İŞLENEN VERİ TİPLERİNE ÖRNEKLER
KİMLİK VERİSİAdınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kimlik fotokopisi, fotoğraf, imzanız.
İLETİŞİM VERİSİTelefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz.
HUKUKİ İŞLEM VERİSİAdli makamlarca istenen ve/veya adli makamlarca yapılan yazışmalara konu bilgiler, dava/takip dosyasındaki bilgiler
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİKamera görüntüleri: Şirket’imiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmekte olup, güvenlik kamerası kayıtları 30 günden az olmayan süre ile saklanmaktadır.
FİNANS VERİSİBanka hesap bilgileri, işlem ve fatura detayları

2.3 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Açık rızanın alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı kalınarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan,
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olmak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanılmak,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,
 • Otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde aşağıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerindeki şartlar çerçevesinde,

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket‘in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

4. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Kanun’un MD.28/2 fıkrası gereği veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, durumunda verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanuni haklarınız uyarınca taleplerinizi ıslak imzanız ile birlikte yazılı olarak Şirketimize bizzat elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla aşağıdaki Şirket adresimize ulaştırabilirsiniz.

MEGA​ FOAM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

H. Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No: 2056 Şişli/İstanbul/Türkiye
Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle megafoam@hs01.kep.tr adresine iletebilir veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@megafoam.com.tr  adresine iletebilirsiniz.
Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur.

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

6.SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde yukarıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla lütfen bize bildiriniz.

Kendinize ait olmayan bir kişisel veriyi Şirketimiz ile paylaşmanız halinde kişisel verilerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla bu Aydınlatma Metnini onlara yönlendirmeniz ve okuduklarından emin olmanız gerekmektedir.

Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile bize her zaman ulaşabilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesini https://www.kvkk.gov.tr/ linkine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

7.WEBSİTE GİZLİLİK İLKELERİ

YORUMLAR

Ziyaretçiler sitede yorum yaptığında, yorum formunda görüntülenen verilerin yanında istenmeyen yorumların algılanmasına yardımcı olacak ziyaretçi IP adresi ve tarayıcı bilgilerini de toplarız.

Gravatar hizmetine, kullanıp kullanmadığınızı görmek için e-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (karma olarak da adlandırılır) gönderilebilir. Gravatar hizmetinin gizlilik ilkesi şu adreste bulunabilir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil görseliniz yorumunuzla birlikte herkese görüntülenir.

ORTAMLAR

Sitenize görselleri yüklüyorsanız, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) bulunan görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Site ziyaretçileri, sitedeki görselleri indirip içindeki konum bilgilerini öğrenebilir.

ÇEREZLER

Sitemizde bir yorum yaparsanız, adınızın, e-posta adresinizin ve site adresinizin çerezlere kaydedilmesini seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir. Böylece başka bir yorum yaptığınızda bilgilerinizi yeniden yazmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl saklanır.

Oturum açma sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerezde herhangi bir kişisel veri bulunmaz ve tarayıcınızı kapattığınızda yok edilir.

Oturum açtığınızda, oturum açma bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Oturum açma çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca tutulur. “Beni hatırla” seçeneğini seçerseniz, oturumunuz iki hafta boyunca etkin kalır. Hesabınızın oturumunu kapatırsanz, oturum açma çerezleri kaldırılır.

Bir yazıyı düzenler ya da yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerezde herhangi bir kişisel veri bulunmaz ve yalnızca düzenlediğiniz yazının kimliği bulunur. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

DİĞER SİTELERDEN GÖMÜLEN İÇERİK

Bu sitedeki yazılarda gömülü içerik (videolar, görseller, yazılar gibi) bulunabilir. Diğer sitelerden gömülen içerikler, ziyaretçi diğer siteyi ziyaret ettiğindeki ile aynı şekilde davranır.

Bu siteler sizin hakkınızda veriler toplayabilir, çerezler kullanabilir, üçüncü taraflarca gömülmüş izlemeler yapabilir ve gömülü içeriklerle etkileşiminizi izleyebilir. Bir hesabınız varsa ve bu sitede oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminiz izlenebilir.

VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

Parola sıfırlama isteğinde bulunduğunuzda, IP adresiniz sıfırlama e-postasına eklenir.

VERİLERİNİZİ NE SÜREYLE TUTUYORUZ

Bir yorum yaparsanız, yorum ve üst verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, sonraki yorumlarınızı onay sırasına almak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Sitemizde hesap açan kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde verdikleri kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir ya da silebilir (kullanıcı adını değiştirmek dışında). Site yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize verdiğiniz veriler ile birlikte, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri dosya olarak dışa aktarmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, sizinle ilgili tuttuğumuz tüm kişisel verilerin silinmesini de isteyebilirsiniz. Silinecek veriler, idari, yasal veya güvenlik amaçlarıyla tutmak zorunda olduğumuz verileri kapsamaz.

VERİLERİNİZİN GÖNDERİLDİĞİ YER

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama hizmeti ile kontrol edilebilir.